Scroll Top

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacji.

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, użytkownik musi wyraźnie potwierdzić, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Dane identyfikacyjne: Encofrados J. Alsina, SA – CIF: A08332363

Adres pocztowy: Camino de la fuente Freda, 1 en Moncada i Reixac (Barcelona)

Telefon: (+34) 935753000

E-mail: seleccion@alsina.com

 

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

W Alsina przetwarzamy informacje przekazane nam przez osoby zainteresowane pracą w naszej firmie w celu przeprowadzenia standardowych procesów selekcji personelu.

 

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przekazane przez osoby zainteresowane pracą w naszej firmie będą przechowywane przez okres 1 roku. Dane kandydatów, którzy wzięli udział w procesie rekrutacji, będą przechowywane przez 1 rok na wypadek konieczności rozpatrzenia skargi dotyczącej dokumentacji rekrutacyjnej.

 

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osób zainteresowanych pracą w naszej firmie jest zgoda osoby, której te dane dotyczą.

 

Komu przekazywane są dane osobowe?

Nie przewiduje się ujawniania danych stronom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane.

 

Jakie są prawa użytkownika?

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Alsina przetwarza dane osobowe jej dotyczące.

Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, do żądania ich usunięcia, między innymi, gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach przewidzianych w art. 18 RODO osoby, których te dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia ich przetwarzania. W takim przypadku zachowamy je wyłącznie w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, osoby, których te dane dotyczą, mogą sprzeciwić się ich przetwarzaniu. W takich przypadkach Alsina zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem uzasadnionych, ważnych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

W ramach prawa do przenoszenia danych osoby, których te dane dotyczą, mają prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 

W jaki sposób można korzystać ze swoich praw?

Za pośrednictwem listu zawierającego kserokopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości, zaadresowanego do Alsina, Camino de la fuente Freda, 1 en Montcada i Reixac (Barcelona) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres seleccion@alsina.com.

 

Jakie są dostępne sposoby składania skarg?

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa nie zostały odpowiednio uwzględnione, ma prawo złożyć skargę do Hiszpańskiego Urzędu Ochrony Danych.