Scroll Top

Polityce prywatności

1.- INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., jako administrator danych informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) i ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia, w sprawie ochrony danych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W Polityce prywatności wskazuje się, w jaki sposób i dlaczego zbierane są dane osobowe, co się z nimi dzieje, komu są udostępniane, jak są chronione i jakie opcje przysługują użytkownikowi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych zebranych przez spółkę w celu świadczenia przez nią usług. Akceptacja zasad Polityki oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę zgodnie z definicją na zasadach wskazanych w Polityce.

 

2.- KONTAKT

Nazwa spółki: ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.

NIP: A.08332363

Adres: Camí de la Font Freda, 1, Montcada i Reixac (Barcelona, Hiszpania)

E-mail i kontakt z IOD: ProteccionDeDatos@alsina.com

 

3.- KLUCZOWE ZASADY

Zawsze dokładaliśmy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczone były z zachowaniem najwyższej jakości, co oznacza również przetwarzania danych w sposób bezpieczny i przejrzysty. Zasady spółki:

 • Zgodność z prawem: Dane osobowe są zbierane wyłącznie w konkretnym, wyraźnie wskazanym i uzasadnionym celu.
 • Minimalizacja danych: Ograniczamy gromadzenie danych osobowych do tych, które są istotne i niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Ograniczenie celu: Zbieramy dane osobowe wyłącznie w określonych celach i tylko zgodnie z życzeniem użytkownika.
 • Dokładność: Dbamy o to, aby dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne.
 • Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne proporcjonalne do ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika nie ulegną uszkodzeniu, jak np. nieuprawnione ujawnienie lub dostęp, przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie bądź przypadkowa utrata lub zmiana oraz wszelkie inne formy niezgodnego z prawem dotyczącym przetwarzania.
 • Dostęp i poprawa danych: Dysponujemy środkami, za pomocą których użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych lub może je poprawić, gdy uzna to za stosowne.
 • Przechowywanie danych: Przechowujemy dane osobowe w sposób zgodny z prawem i właściwy jedynie przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane.
 • Transfery międzynarodowe: w przypadku przekazywania danych poza UE/EOG zapewniamy ich odpowiednią ochronę.
 • Strony trzecie: Dostęp i przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi zabezpieczeniami umownymi.
 • Marketing bezpośredni i pliki cookie: Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących reklam i plików cookie.

 

4.- ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaje zbieranych i przetwarzanych danych:

 • Dane identyfikacyjne.
 • Dane kontaktowe

Automatycznie zbieramy również dane o wizycie na naszej stronie internetowej, zgodnie z opisem w polityce plików cookie.

Za każdym razem, gdy prosimy o dane osobowe, wyraźnie informujemy, jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu. Ogólnie ujmując, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w poniższych celach:

 • Udzielanie odpowiedzi zapytania wysłane za pośrednictwem formularza internetowego.
 • Przekazywanie informacji, usług, produktów, istotnych informacji i nowości w branży.
 • Wysyłanie wiadomości handlowych i newsletterów.

 

5.- PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane pod warunkiem, że:

 • Udzielił nam zgody na ich przetwarzanie. Oczywiście w każdej chwili może wycofać swoją zgodę.
 • Zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Istnieje uzasadniony interes, który nie jest podważany przez prawa do prywatności, taki jak wysyłanie informacji handlowych poprzez subskrypcję naszego newslettera lub przez status klienta.
 • Jest to niezbędne do świadczenia usług w ramach stosunku umownego między użytkownikiem a nami.

 

6.- PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane. Współpracujemy tylko z podmiotami przetwarzającymi dane, które oferują wystarczające gwarancje zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Dane osobowe użytkownika w żadnym wypadku nie będą przetwarzane w kraju, który nie zapewnia poziomu ochrony porównywalnego z europejskim. W razie decyzji o zawarcie umowy z podmiotami przetwarzającymi dane zlokalizowanymi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, taka umowa będzie zawarta zgodnie z rozdziałem V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nie przewiduje się innego przekazywania danych stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.

 

7.- PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie w celu:

 • Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i wszelkich innych informacji wskazanych w art. 15.1 RODO.
 • Poprawienia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO.
 • Usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.
 • Żądania przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

W przypadku udzielenia zgody w określonym celu użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Można skorzystać z tych praw, wysyłając pismo z uzasadnieniem i potwierdzeniem, z załączoną kserokopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości, na adres: ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., Camí de la Font Freda, 1, CP 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Hiszpania) lub na adres e-mail ProteccionDeDatos@alsina.com. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uważa, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

8.- INFORMACJE PRAWNE

Wymagania Polityki uzupełniają i nie zastępują żadnych innych wymagań istniejących na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych, które w każdym przypadku mają pierwszeństwo.

Polityka podlega okresowemu przeglądowi i może zostać zmieniona przez spółkę w dowolnym momencie. W takim przypadku powiadomimy o wszelkich zmianach i poprosimy o ponowne przeczytanie najnowszej wersji Polityki i potwierdzenie jej akceptacji.